Obchodní podmínky

Obchodní podmínky popisují princip, a fungování portálu SměnárnaBitcoin.cz (dále jen "směnárna"), a práva a povinnosti všech stran, tedy prodávajících, kupujících a provozovatele. Portál je provozován na internetové adresa www.smenarnabitcoin.cz, provozovatelem je společnost Businessware Ltd., IBC No: 106352

Vymezení pojmů

 • Prodávající - skrze směnárnu prodává cryptoměnu Bitcoin (dále také "mince" nebo "BTC") kupujícím.
 • Kupující - skrze směnárnu nakupuje Bitcoin od prodávajících.
 • Klient/uživatel - kupující nebo prodávající.
 • Operátor - pracovník směnárny.
 • Příkaz - příkaz k prodeji nebo nákupu mincí, tedy nabídka nebo poptávka.
 • Směna - spojení nabídky s poptávkou a uzavření obchodu mezi prodávajícím a kupujícím.
 • Směnárna - portál SměnárnaBitcoin.cz pro obchodování s cryptoměnou Bitcoin.
 • Členská sekce - zabezpečená část webových stránek, ve které klient spravuje své příkazy, směny a kontaktní informace.

Princip fungování směnárny

Směnárna je určena k bezpečnému obchodování BTC mezi prodávajícím a kupujícím, a její stěžejní funkcí je úschova mincí při obchodu a zajištění komunikace mezi oběma stranami obchodu při zachování maximálního soukromí obou stan. Namísto přímého převodu mincí kupujícímu, při kterém hrozí značné riziko ztráty, zadává nejprve prodávající do systému nabídku na prodej svých mincí. Najde-li se vážný zájemce o koupi mincí je vytvořena směna, načež je prodávající vyzván k odeslání mincí do směnárny. Po přijetí mincí je kupující vyzván k odeslání platby za mince prodávajícímu, a sice převodem stanovené částky na bankovní účet prodávajícího. Kupující dokládá platbu elektronickým výpisem ze svého bankovního účtu, který je ověřen pracovníkem směnárny. Výpis z bankovního účtu kupujícího není podnět k odeslání mincí, mince jsou odeslány teprve až ve chvíli, kdy prodejce potvrdí v členské sekci přijatou platbu za mince. Odesláním mincí kupujícímu je směna dokončena. Sjednání zprostředkovatelských služeb nabízených provozovatelem a následné uzavření kupní smlouvy probíhá vyplněním formuláře pro nákup nebo prodej mincí v členské sekci směnárny.

Podmínky pro obchodování

Pro obchodování ve směnárně klient potřebuje:

 • Účet u poskytovatele OpenID/OAuth2 (Google, Facebook, Seznam, atd.)
 • Ověřenou e-mailovou adresu
 • Bankovní účet vedený u některé z českých bank

Poplatky

Každá směna je zpoplatněna poplatkem 1%, který se strhává z obchodovaných mincí. V případě nákupu tedy prodávající odesílá o 1% více mincí, než bude nabídnuto k prodeji a v případě nákupu obdrží kupující o 1% méně než bylo zakoupeno. Na formuláři pro nákup i prodej vidí klient vždy množství mincí bez poplatku i s poplatkem.

Interakce klienta

Nákup i prodej mincí vyžaduje pouze minimální nezbytnou interakci klienta a obě strany jsou o každé akci protistrany vždy informovány krátkým e-mailem. Každá akce, ke které je klient vyzván, má své časové omezení. Např. kupující je vyzván k odeslání platby prodávajícímu a následnému doložení odeslané platby v členské sekci směnárny. Na odeslání platby a její doložení má kupující 6 hod. Pokud kupující odeslanou platbu do 6 hod nepotvrdí, je směna automaticky zrušena, mince jsou odblokovány a opět nabídnuty k prodeji, a kupujícímu je sníženo hodnocení. Tímto se směnárna snaží předejít situaci, kdy jeden z účastníků obchodu přestane reagovat a druhý by se tak ocitl v patové situaci, kdy nemůže se svými prostředky nakládat. Takovou situaci bohužel nelze zcela vyloučit, proto se alespoň snažíme minimalizovat její dopad a trvání. Nehrozí tedy riziko, že by směna navždy uvízla v nějakém stavu bez dalšího pokračování. Dalším příkladem budiž potvrzení přijaté platby prodávajícím: po odeslání platby kupujícím se předpokládá, že platba dorazí na účet prodávajícího další pracovní den. Pokud však prodávající ani po 30 hodinách (v pracovní dny) nepotvrdil přijatou/nepřijatou platbu, odešle mu směnárna e-mail s urgencí, na kterou je třeba reagovat. Po dalších 5 hodinách bez reakce prodávajícího se platba považuje za doučenou, mince jsou odeslány kupujícímu a prodávajícímu je sníženo hodnocení.

Spor

Spor může nastat za těchto okolností:

 • Kupující doložil odeslání platby, prodávající však platbu neobdržel a po minimální čekací době 24 hodin (v pracovní dny) oznámil nedoručenou platbu.
 • Kupující doložil odeslání platby, prodávající platbu sice přijal, ale částka neodpovídá předem dohodnuté ceně za mince. Spor vznikne nahlášením "nesprávné částky" prodávajícím.

Řešení sporů

Spor se řeší maximálně ve třech fázích:

Fáze 1

Po zahájení sporu jsou obě strany vyzvány k prokázání své identity a doložení bankovního výpisu, obsahující všechny platby od vytvoření směny. Identita se prokazuje nahráním skenu platného dokladu (občanský/řidičský průkaz nebo pas) a dokumentu dokazující adresu klienta (účet za energie/telefon, dopis od pojišťovny, atd). Oba dokumenty musí být čitelné, v případě skenu pak barevné v kvalitě alespoň 300 DPI. Doklad s adresou nesmí být starší než tři měsíce, bankovní výpis musí být vystaven bankou (z online bankovnictví), musí se vázat k bankovnímu účtu, který byl vybrán k danné směně a musí obsahovat všechny relevantní platby týkající se směny. V případě prodávajícího tedy musí obsahovat všechny příchozí platby, a v případě kupujícího pak musí obsahovat všechny odchozí platby od vytvoření směny. Pochopitelně musí být z výpisu jasné, jaká částka byla odeslána/přijata a tato částka by měla odpovídat předem stanovené ceně za mince. Dokument by měl být vygenerován z internetového bankovnictví a nesmí být dodatečně nijak upravován. Výpis plateb musí být úplný, v případě skrytí některých plateb pomocí filtrů nebo dodatečnou úpravou dokumentu, nebude bankovní výpis uznán jako platný podklad pro spor a bude operátorem odmítnut. V takovém případě bude účastník sporu informován e-mailem a vyzván k dodání nového podkladu.

Obě strany mají na dodání podkladů pro spor stejný čas, a sice 24 hodin od zahájení sporu. Pokud platné podklady pro spor dodá pouze jeden z účastníků, vyhrává spor ve svůj pospěch okamžikem vypršení termínu pro dodání podkladů pro spor. Směna je pak dokončena na základě prokázaných plateb za mince. Pokud podklady pro spor dodají obě strany sporu a částky týkající se plateb za mince se liší, přechází spor do druhé fáze.

Fáze 2

Je celkem nepravděpodobné, aby obě strany sporu dodaly pravdivé podklady s rozdílnými částkami. Tento případ řeší druhá fáze sporu, ve které jsou obě strany sporu vyzvány k dodání bankovního výpisu v oficiální "papírové" podobě. Kritéria jsou stejná jako v první fázi sporu, výpis musí obsahovat všechny relevantní platby a navíc musí být potvrzený bankou, nestačí jej tedy pouze vytisknout.

Opět mají obě strany sporu na dodání podkladů stejný čas, a sice 120 hodin (v pracovní dny) od zahájení sporu. Pokud platné podklady pro spor dodá pouze jeden z účastníků, vyhrává spor ve svůj pospěch okamžikem vypršení termínu pro dodání podkladů pro spor. Pokud podklady pro spor opět dodají obě strany a částky týkající se směny se liší, přechází spor do třetí fáze.

Fáze 3

Třetí fáze spočívá v řešení sporu legislatvní cestou. Oběma účastníkům sporu jsou předány informace o protistraně v takovém rozsahu, aby bylo možné obrátit se na justiční orgán nebo policii. Mince jsou zablokovány až do okamžiku vyřešení sporu justičním orgánem případně dohodou obou stran.

V kterékoliv fázi sporu mohou obě strany "ustoupit" ze svého tvrzení, čímž automaticky spor vyhrává protistrana.

Rizika a odpovědnost

Vzhledem k tomu, že ověření klienta probíhá u poskytovatele OpenID/OAuth2 (Seznam.cz, Google, Facebook) a je tedy na klientovi aby svůj účet zabezpečil dostatečně silným heslem, nenese provozovatel směnárny žádnou odpovědnost za vzniklou škodu v případě, kdy byl klientův účet zpronevěřen a zneužit třetí osobou.

Provozovatel směnárny nenese žádnou odpovědnost za případné finanční ztráty klienta vzniklé obchodováním cryptoměny Bitcoin. Taktéž provozovatel směnárny nenese žádnou odpovědnost za původ mincí a finančních prostředků použitých pro směnu.


Dovolujeme si Vás upozornit, že vytvořením nabídky nebo poptávky bez výjimky výslovně souhlasíte se všemi obchodními podmínkami a informacemi uvedenými na této stránce.